Νέα & Συμβουλές

ΝΕΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

GDPR

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Τι είναι ο κανονισμός GDPR; Πώς θα επηρεάσει την επιχείρησή υγείας;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάστηκε με βασικό στόχο τον μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων για μεμονωμένα άτομα. Ο κανονισμός GDPR τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ζώντα φυσικά πρόσωπα. Τα ΔΠΧ διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα.
  • Απλά είναι π.χ. όνομα, επώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, email, τηλέφωνο. 
  • Ευαίσθητα θεωρούνται τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά/βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πρόστιμα

Βασικό στοιχείο του GDPR είναι η αυστηρότητά του, η οποία αποτυπώνεται στη δυνατότητα επιβολής προστίμων σε μία εταιρεία έως 20 εκατ. € ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της (ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο), σε περίπτωση που παραβιαστεί ο ΔΠΧ.

Βασικές αρχές

Οι βασικές αρχές του κανονισμού GDPR για οργανισμούς υγείας που συλλέγουν ή επεξεργάζονται Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ):

  • Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς τον χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων
  • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς
  • Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό
  • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους
  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
  • Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων

Ο κανονισμός απαιτεί από τους επαγγελματίες υγείας τον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των ΔΠΧ και δυνατότητα να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

bottom-logo.png
©2022 Digital & Marketing Solution
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Search